• فارسی
  • English

Contact Info

Address: 3rd floor, No. 242, North Iranshahr, Karim Khan Zand Blvd., Tehran, Iran 
Tel: (+98) 21-88828385
(+98) 21-88827429
Fax: (+98) 21-88842352
Email: info@spilatco.com

Spilat in Media

Click here to view relevant news

‎شرکت در نمایشگاه برترین های توسعه صنعت ساختمان CIDEX2018

11-14 اردیبهشت 97 - مرکز نمایشگاهی ایران مال


‎لینک ثبت نام جهت بازدید از نمایشگاه:

http://cidex2018.com