اطلاعات تماس

نشانی: خیابان کریمخان زند، ایرانشهر شمالی، پلاک 242، طبقه سوم
تلفن: 88828385 - 88827429
نمابر: 88842352
ایمیل: info@spilatco.com

اسپیلت در جراید

برای مشاهده خبرهای مرتبط به شرکت اسپیلت در جراید مختلف، اینجا کلیک کنید.

توانایی ها

شـرکت اسپیلت, با وجــود مـدیــریت کـــارآمــد و حضــور ده ها نفـــر مهنــدس , کارشنـاس و تکنسیــن فنــــی فــــارغ التحصیـــل از دانشـگاههـــا و مــــراکـــز علمــی و آمــوزشــی معتبـــر داخــــل و خــارج از کشــور به عنــــوان عنـاصــر کلیـدی کـه تجــربیــات متنــوعــی در زمینـه هـای پلسازی , راهسازی ، ساخت ابنیه فنی، احداث تونلهای و كانال هدایت آب و احداث كارخانه های صنعتی بزرگ و .... دارند و در کنار تجهـیزات و مــاشیـن آلـات سنـگیــن گـونـاگـون تــوانستـــه نقـــش قــابــــل تـــوجــهــی در صنعـــت احـــداث کشــــور داشتـــــه باشــــد.