لیست پروژه های 30 سال گذشته

ردیفشرحتاریخ قراردادکارفرما
1 ادامه عملیات سیویل بزرگراه رسالت و پلهای تقاطع با بزرگراه چمران 1382 سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
2 عملیات سقف کاذب برج 3 بیمارستان هزار تختخوابی – سازمان تأمین اجتماعی 1375 شرکت خانه سازی ایران
3 احداث پلهای تقاطع بزرگراه رسالت با بزرگراه چمران و بزرگراه رسالت حدفاصل بزرگراه کردستان تا چمران 1375 سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
4 درای وال باقیمانده ساختمانهای درمانگاه و بلوکها 1374 شرکت خانه سازی ایران
5 اجرای سقف کاذب و دیوار با سیستم درای وال 1374 شرکت خانه سازی ایران
6 عملیات درای وال ساختمان درمانگاه 1374 شرکت خانه سازی ایران
7 اجرای دیوار چینی داخلی به صورت درای وال 1371 شرکت توان ساخت
8 تهیه و نصب درای وال در پروژه بیمارستان 800 تختخوابی دکتر سید ابوالفضل غرضی 1372 شرکت خانه سازی ایران
9 اجرای اسکلت برجهای 9 طبقه جدید (درمانگاه) بیمارستان 800 تختخوابی دکتر سید ابوالفضل غرضی 1379 شرکت خانه سازی ایران
10 کارخانه کرمانیت – الحاقیه 1371 شرکت کرمانیت
11 کارخانه کرمانیت 1371 شرکت کرمانیت
12 سفت کاری ساختمان برج 3 کارگاه بیمارستان 800 تختخوابی دکتر سید ابوالفضل غرضی 1370 شرکت کارخانه سازی ایران
13 احداث اسکلت برج شماره 3 انستیتو توانبخشی و ضایعات نخاعی تهران 1368 شرکت خانه سازی ایران
14 اجرای عملیات، دیوار کشی محوطه، کفسازی بتون سالن جدید و تکمیل دیوار کشی داخلی، پال پال مبل و پی بال مبل 1368 شرکت صنایع بهداشتی گل نما
15 اجرای عملیات اسکلت بتونی باقیمانده 129 واحد مسکونی 1367 شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان انرژِی اتمی ایران
16 الحاقیه قرارداد کف سازی 1366 شرکت سهامی تولید موتورهای دیزل ایران
17 الحاقیه قرارداد پوشش سقف 1366 شرکت سهامی تولید موتورهای دیزل ایران
18 قرارداد بتن ریزی فوندانسیونهای و اسکلت فلزی و دیوار چینی توسعه سالن تأسیسات 1366 شرکت سهامی تولید موتورهای دیزل ایران
19 قرارداد کف سازی سالن تست و انبار 1365 شرکت سهامی تولید موتورهای دیزل ایران
20 قرارداد پوشش سقف و دیوارهای سالن تست و انبار 1365 شرکت سهامی تولید موتورهای دیزل ایران
21 قرارداد کارهای جنبی سالن تست و انبار 1365 شرکت سهامی تولید موتورهای دیزل ایران
22 قرارداد کف سازی توسعه سالنهای تأسیسات و تولید 1365 شرکت سهامی تولید موتورهای دیزل ایران
23 قرارداد پوشش سقف و دیوارهای توسعه سالنهای تأسیسات و تولید 1365 شرکت سهامی تولید موتورهای دیزل ایران